Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeft


mij-spreekt-de-blomme-een-tale-mij-is-het-kruid-beleefd-mij-groet-het-altemale-dat-god-geschapen-heeft
guido gezellemijspreektdeblommeeentalemijishetkruidbeleefdgroetaltemaledatgodgeschapenheeftmij spreektspreekt dede blommeblomme eeneen talemij isis hethet kruidkruid beleefdmij groetgroet hethet altemaledat godgod geschapengeschapen heeftmij spreekt despreekt de blommede blomme eenblomme een talemij is hetis het kruidhet kruid beleefdmij groet hetgroet het altemaledat god geschapengod geschapen heeftmij spreekt de blommespreekt de blomme eende blomme een talemij is het kruidis het kruid beleefdmij groet het altemaledat god geschapen heeftmij spreekt de blomme eenspreekt de blomme een talemij is het kruid beleefd

Mijn laatste groet is voor hen, die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij liefhaddenEr is in alle dingen een onuitputtelijke zoetheid en zuiverheid, een stilte die een bron van activiteit en vreugde vormt. Het welt op in woordeloze vriendelijkheid en stroomt uit naar mij vanuit de ongeziene wortels van alle geschapen wezens, mij teder verwelkomend, mij groetend met een onbeschrijfelijke nederigheidJouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeftHet laat mij immer koud, wanneer iemand het niet met mij eens blijkt te zijn. Het spijt mij alleen, uit naastenliefde, voor hem.Ik wil dat men, als men mij gelezen heeft, mij kan herlezenNiet dat gij mij hebt belogen heeft mij diep getroffen, maar dat ik u voortaan niet meer vermag te geloven