Mijn ideaal! Soms verbeeld ik mij, dat gij en ik spelen op een wip; wanneer ik stijg, daalt gij tot onder mijn voeten, en wanneer ik daal, stijgt gij tot boven mijn hoofd


mijn-ideaal-soms-verbeeld-ik-mij-dat-gij-ik-spelen-op-een-wip-wanneer-ik-stijg-daalt-gij-tot-onder-mijn-voeten-wanneer-ik-daal-stijgt-gij-tot-boven
inayat khanmijnideaalsomsverbeeldikmijdatgijspelenopeenwipwanneerstijgdaalttotondermijnvoetendaalstijgtbovenhoofdmijn ideaalsoms verbeeldverbeeld ikik mijdat gijgij enen ikik spelenspelen opop eeneen wipwanneer ikik stijgdaalt gijgij tottot onderonder mijnmijn voetenen wanneerwanneer ikik daalstijgt gijgij tottot bovenboven mijnmijn hoofdsoms verbeeld ikverbeeld ik mijdat gij engij en iken ik spelenik spelen opspelen op eenop een wipwanneer ik stijgdaalt gij totgij tot ondertot onder mijnonder mijn voetenen wanneer ikwanneer ik daalstijgt gij totgij tot boventot boven mijnboven mijn hoofd

Ik wil U kennen, onbekende. Gij diep in mijn ziel grijpende. Mijn leven als een storm doorvarende. Gij ondoorgrondelijke, aan mij verwante. Ik wil U kennen, zelf U dienenGij hebt slechts te volgen; onder mijn leiding zult gij veilig zijnGij, bron van al mijn geluk en al mijn ellende, die mij arm hebt gevonden en arm gelatenIk bezit absoluut niets. En sedert ik op een nacht die beslissing heb genomen, werd de wereld van mijn ervaringen met vier dingen verrijkt; leven, macht, vrijheid en vreugde. Als gij die dingen wilt bezitten, mijn vriend, dan moet ook gij die weg gaanIk behoor tot een verloren generatie, en hervind me uitsluitend wanneer ik mijn gezelschap deel in de eenzaamheid van mijn gelijkenSlechts één soort van criticus is achtenswaardig: die, welke tot de schrijver zegt: ziehier wat gij gewild hebt, laat mij thans zien in welke verhouding dat staat tot wat gij bereikt hebt