Mislukking is geen mislukking, en verlies is geen verlies, als het illusies wegvaagt en de weg wijst tot een beter plan


mislukking-is-geen-mislukking-verlies-is-geen-verlies-als-het-illusies-wegvaagt-de-weg-wijst-tot-een-beter-plan
herbert george wellsmislukkingisgeenmislukkingverliesverliesalshetillusieswegvaagtdewegwijsttoteenbeterplanmislukking isis geengeen mislukkingen verliesverlies isis geengeen verliesals hethet illusiesillusies wegvaagtwegvaagt enen dede wegweg wijstwijst tottot eeneen beterbeter planmislukking is geenis geen mislukkingen verlies isverlies is geenis geen verliesals het illusieshet illusies wegvaagtillusies wegvaagt enwegvaagt en deen de wegde weg wijstweg wijst totwijst tot eentot een betereen beter planmislukking is geen mislukkingen verlies is geenverlies is geen verliesals het illusies wegvaagthet illusies wegvaagt enillusies wegvaagt en dewegvaagt en de wegen de weg wijstde weg wijst totweg wijst tot eenwijst tot een betertot een beter planen verlies is geen verliesals het illusies wegvaagt enhet illusies wegvaagt en deillusies wegvaagt en de wegwegvaagt en de weg wijsten de weg wijst totde weg wijst tot eenweg wijst tot een beterwijst tot een beter plan

Er is geen succes te vergelijken met een mislukking en een mislukking is in het geheel geen succes -Bob Dylan
er-is-geen-succes-te-vergelijken-met-een-mislukking-een-mislukking-is-in-het-geheel-geen-succes
De rechte weg is de kortste; tot de mislukking -Ernst Hohenemser
de-rechte-weg-is-de-kortste-tot-de-mislukking
Ik ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen maken -Plato
ik-ken-geen-zekere-weg-naar-het-succes-alleen-een-naar-de-zekere-mislukking-het-iedereen-naar-de-zin-willen-maken
Geen kans krijgen om alles te missen beschouw je ook als een verlies -Piet Sterckx
geen-kans-krijgen-om-alles-te-missen-beschouw-ook-als-een-verlies
Er is geen deugd die niet zo nu en dan tot een fout verleidt, geen zwakheid die ons niet een enkele maal de weg wijst naar de deugd -Peter Sirius
er-is-geen-deugd-die-niet-zo-nu-dan-tot-een-fout-verleidt-geen-zwakheid-die-ons-niet-een-enkele-maal-de-weg-wijst-naar-de-deugd
De Weg geeft integriteit aan wie zich vereenzelvigt met integriteit. De Weg geeft mislukking aan wie zich vereenzelvigt met mislukking -Lao-Tse
de-weg-geeft-integriteit-aan-wie-zich-vereenzelvigt-met-integriteit-de-weg-geeft-mislukking-aan-wie-zich-vereenzelvigt-met-mislukking