Niet ieder heeft genoeg verstand om uit eigenbelang te handelen, maar ieder heeft weinig genoeg verstand om uit ijdelheid te handelen


niet-ieder-heeft-genoeg-verstand-om-uit-eigenbelang-te-handelen-maar-ieder-heeft-weinig-genoeg-verstand-om-uit-ijdelheid-te-handelen
lord halifaxnietiederheeftgenoegverstandomuiteigenbelangtehandelenmaarweinigijdelheidhandelenniet iederieder heeftheeft genoeggenoeg verstandom uituit eigenbelangeigenbelang tete handelenmaar iederieder heeftheeft weinigweinig genoeggenoeg verstandom uituit ijdelheidijdelheid tete handelenniet ieder heeftieder heeft genoegheeft genoeg verstandgenoeg verstand omverstand om uitom uit eigenbelanguit eigenbelang teeigenbelang te handelenmaar ieder heeftieder heeft weinigheeft weinig genoegweinig genoeg verstandgenoeg verstand omverstand om uitom uit ijdelheiduit ijdelheid teijdelheid te handelenniet ieder heeft genoegieder heeft genoeg verstandheeft genoeg verstand omgenoeg verstand om uitverstand om uit eigenbelangom uit eigenbelang teuit eigenbelang te handelenmaar ieder heeft weinigieder heeft weinig genoegheeft weinig genoeg verstandweinig genoeg verstand omgenoeg verstand om uitverstand om uit ijdelheidom uit ijdelheid teuit ijdelheid te handelenniet ieder heeft genoeg verstandieder heeft genoeg verstand omheeft genoeg verstand om uitgenoeg verstand om uit eigenbelangverstand om uit eigenbelang teom uit eigenbelang te handelenmaar ieder heeft weinig genoegieder heeft weinig genoeg verstandheeft weinig genoeg verstand omweinig genoeg verstand om uitgenoeg verstand om uit ijdelheidverstand om uit ijdelheid teom uit ijdelheid te handelen

Ieder heeft juist zoveel ijdelheid als hij verstand te weinig heeft -Alexander Pope
ieder-heeft-juist-zoveel-ijdelheid-als-hij-verstand-te-weinig-heeft
Verstand heeft ieder, maar hoe weinigen zijn verstandig? -E. von Feuchtersleben
verstand-heeft-ieder-maar-hoe-weinigen-zijn-verstandig
Slechts uit redelijke overweging te willen handelen is zich veroordelen om maar zelden te handelen -Gustave le Bon
slechts-uit-redelijke-overweging-te-willen-handelen-is-zich-veroordelen-om-maar-zelden-te-handelen
Sta stil bij de goede dingen in je leven, waarvan ieder er vele van heeft; niet bij de tegenslagen uit het verleden waarvan ieder er enkele heeft -Charles Dickens
sta-stil-bij-de-goede-dingen-in-leven-waarvan-ieder-er-vele-van-heeft-niet-bij-de-tegenslagen-uit-het-verleden-waarvan-ieder-er-enkele-heeft
Wie slechts uit redelijke overwegingen wil handelen, veroordeelt zichzelf ertoe, slechts zelden te handelen -Gustave le Bon
wie-slechts-uit-redelijke-overwegingen-wil-handelen-veroordeelt-zichzelf-ertoe-slechts-zelden-te-handelen
Het verstand dat scherp is maar niet breed blijft steken bij ieder punt en komt niet verder -Rabindranath Tagore
het-verstand-dat-scherp-is-maar-niet-breed-blijft-steken-bij-ieder-punt-komt-niet-verder