Niets ziet er voor onze ogen lelijker uit dan de rede, als ze niet aan onze zijde staat


niets-ziet-er-voor-onze-ogen-lelijker-uit-dan-de-rede-als-ze-niet-aan-onze-zijde-staat
lord halifaxnietszietervooronzeogenlelijkeruitdanderedealszenietaanzijdestaatniets zietziet erer vooronze ogenogen lelijkerlelijker uituit dandan dede redeals zeze nietniet aanaan onzeonze zijdezijde staatniets ziet erziet er voorer voor onzevoor onze ogenonze ogen lelijkerogen lelijker uitlelijker uit danuit dan dedan de redeals ze nietze niet aanniet aan onzeaan onze zijdeonze zijde staatniets ziet er voorziet er voor onzeer voor onze ogenvoor onze ogen lelijkeronze ogen lelijker uitogen lelijker uit danlelijker uit dan deuit dan de redeals ze niet aanze niet aan onzeniet aan onze zijdeaan onze zijde staatniets ziet er voor onzeziet er voor onze ogener voor onze ogen lelijkervoor onze ogen lelijker uitonze ogen lelijker uit danogen lelijker uit dan delelijker uit dan de redeals ze niet aan onzeze niet aan onze zijdeniet aan onze zijde staat

Religie is iets dat is overgebleven uit de kinderjaren van onze intelligentie, het gaat verbleken naarmate we rede en wetenschap als onze richtlijnen nemenWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanDie stoïcijnse oplossing, om aan onze behoeften te voldoen, door onze begeerten uit te snoeien, is als het afsnijden van onze voeten, wanneer we schoenen nodig hebbenAls je alle uitvluchten, alle hoop opgeeft - niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet, dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijkenAan onze toekomst staat vaak niets in de weg dan ons verledenAan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons geweten