Nooit zal ik als een gans mij laten leiden door instinct, maar optreden alsof de man schepper is van zichzelf en niemand naast zich kent


nooit-zal-ik-als-een-gans-mij-laten-leiden-door-instinct-maar-optreden-alsof-de-man-schepper-is-van-zichzelf-niemand-naast-zich-kent
william shakespearenooitzalikalseengansmijlatenleidendoorinstinctmaaroptredenalsofdemanschepperisvanzichzelfniemandnaastzichkentnooit zalzal ikik alsals eeneen gansgans mijmij latenlaten leidenleiden doormaar optredenoptreden alsofalsof dede manman schepperschepper isis vanvan zichzelfzichzelf enen niemandnaast zichzich kentnooit zal ikzal ik alsik als eenals een ganseen gans mijgans mij latenmij laten leidenlaten leiden doorleiden door instinctmaar optreden alsofoptreden alsof dealsof de mande man schepperman schepper isschepper is vanis van zichzelfvan zichzelf enzichzelf en niemanden niemand naastniemand naast zichnaast zich kentnooit zal ik alszal ik als eenik als een gansals een gans mijeen gans mij latengans mij laten leidenmij laten leiden doorlaten leiden door instinctmaar optreden alsof deoptreden alsof de manalsof de man schepperde man schepper isman schepper is vanschepper is van zichzelfis van zichzelf envan zichzelf en niemandzichzelf en niemand naasten niemand naast zichniemand naast zich kentnooit zal ik als eenzal ik als een gansik als een gans mijals een gans mij lateneen gans mij laten leidengans mij laten leiden doormij laten leiden door instinctmaar optreden alsof de manoptreden alsof de man schepperalsof de man schepper isde man schepper is vanman schepper is van zichzelfschepper is van zichzelf enis van zichzelf en niemandvan zichzelf en niemand naastzichzelf en niemand naast zichen niemand naast zich kent

Mensen van de wereld die weten dat weinig dingen zo impopulair zijn als scherpzinnigheid en inzicht, zorgen ervoor net te doen, alsof ze zich om de tuin laten leiden -Sir Henry Taylor
mensen-van-de-wereld-die-weten-dat-weinig-dingen-zo-impopulair-zijn-als-scherpzinnigheid-inzicht-zorgen-ervoor-net-te-doen-alsof-ze-zich-om-de-tuin
Die spreker heeft mij nooit bekoord; ik dacht steeds als ik hem hoorde; hij vindt zichzelf een man van het woord, maar hij is een man van woorden -Mr. Constantinus Bake
die-spreker-heeft-mij-nooit-bekoord-ik-dacht-steeds-als-ik-hem-hoorde-hij-vindt-zichzelf-een-man-van-het-woord-maar-hij-is-een-man-van-woorden
Kleed u zo kostbaar als uw beurs het lijdt, maar gekk'lijk nooit, wel rijk, nooit overladen, want aan de kleren kent men vaak de man -William Shakespeare
kleed-u-zo-kostbaar-als-uw-beurs-het-lijdt-maar-gekk'lijk-nooit-wel-rijk-nooit-overladen-want-aan-de-kleren-kent-men-vaak-de-man
De meeste vrouwen hebben niet veel levensbeginselen. Zij laten zich leiden door haar hart -Jean de la Bruyère
de-meeste-vrouwen-hebben-niet-veel-levensbeginselen-zij-laten-zich-leiden-door-haar-hart
De wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet.  Hij houdt van zichzelf, maar hecht geen belang aan zichzelf -Lao-Tse
de-wijze-kent-zichzelf-maar-toont-zichzelf-niet-hij-houdt-van-zichzelf-maar-hecht-geen-belang-aan-zichzelf
Ik ben voorbereid om mijn Schepper te ontmoeten. Maar of mijn Schepper voorbereid is op de enorme beproeving om mij te ontmoeten is een andere zaak -Winston Churchill
ik-ben-voorbereid-om-mijn-schepper-te-ontmoeten-maar-of-mijn-schepper-voorbereid-is-op-de-enorme-beproeving-om-mij-te-ontmoeten-is-een-andere-zaak