Om een mens te beoordelen, beschouw zijn gedrag bij succes liever dan bij tegenspoed. Want als wij falen ondersteunt onze trots ons; wanneer wij slagen verraadt hij ons


om-een-mens-te-beoordelen-beschouw-zijn-gedrag-bij-succes-liever-dan-bij-tegenspoed-want-als-wij-falen-ondersteunt-onze-trots-ons-wanneer-wij-slagen
charles caleb coltonomeenmenstebeoordelenbeschouwzijngedragbijsucceslieverdantegenspoedwantalswijfalenondersteuntonzetrotsonswanneerslagenverraadthijonsom eeneen mensmens tete beoordelenbeschouw zijnzijn gedraggedrag bijbij successucces lieverliever dandan bijbij tegenspoedwant alsals wijwij falenfalen ondersteuntondersteunt onzeonze trotstrots onswanneer wijwij slagenslagen verraadtverraadt hijhij onsom een menseen mens temens te beoordelenbeschouw zijn gedragzijn gedrag bijgedrag bij succesbij succes lieversucces liever danliever dan bijdan bij tegenspoedwant als wijals wij falenwij falen ondersteuntfalen ondersteunt onzeondersteunt onze trotsonze trots onswanneer wij slagenwij slagen verraadtslagen verraadt hijverraadt hij ons

Zelfs in het beste gezelschap gaat het ons dikwijls evenzo als wanneer wij een bedelaar tegenkomen en, geen kleingeld bij ons hebbende, onze guldens toch maar liever niet uitgevenWij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaanAls de vooruitgang werkelijk niets dan een mythe is, als wij ons bij al onze inspanning moeten afvragen: Wat heeft het voor zin, waarvoor? Dan verlammen al onze pogingen. Dat zou het punt zijn, waarop de evolutie tot stilstand kwam, want wij zelf zijn die evolutieWij vergeven onze vrienden gemakkelijker de gebreken die wij bij hen opmerken, dan die welke zij bij ons opmerkenWij dragen in ons een ideaal rond, waarbij onze pen even machteloos is als ons gedragWij beoordelen onszelf naar waartoe wij ons in staat achten, terwijl anderen ons beoordelen naar hetgeen wij al gedaan hebben