Ook de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebben


ook-de-priester-weet-net-zo-goed-als-iedereen-dat-er-geen-'god'-meer-bestaat-geen-'zondaar'-geen-'verlosser'-dat-'vrije-wil'-'zedelijke-wereldorde'
friedrich nietzscheookdepriesterweetnetzogoedalsiedereendatergeen'god'meerbestaat'zondaar''verlosser''vrijewil''zedelijkewereldorde'leugenszijnernstgrondigezelfoverwinningvangeestveroorlooftniemandhierbenultehebbenook dede priesterpriester weetweet netnet zozo goedgoed alsals iedereeniedereen datdat erer geengeen 'godgod' meermeer bestaatgeen 'zondaargeen 'verlosserverlosser'datdat 'vrijevrije wilzedelijke wereldordewereldorde' leugensleugens zijnzijndede ernstde grondigegrondige zelfoverwinningzelfoverwinning vanvan dede geestgeest veroorlooftveroorlooft niemandmeer hierhier geengeen benulbenul vanvan tete hebbenook de priesterde priester weetpriester weet netweet net zonet zo goedzo goed alsgoed als iedereenals iedereen datiedereen dat erdat er geener geen 'godgeen 'god' meergod' meer bestaatgeen 'verlosser'dat 'vrijedat 'vrije wilzedelijke wereldorde' leugenswereldorde' leugens zijnleugens zijnde ernstde grondige zelfoverwinninggrondige zelfoverwinning vanzelfoverwinning van devan de geestde geest veroorlooftgeest veroorlooft niemandveroorlooft niemand meerniemand meer hiermeer hier geenhier geen benulgeen benul vanbenul van tevan te hebben

Als iedereen gelijk wil hebben, is er geen plaats meer voor dialoogSommigen zijn zo vol van God, dat zij geen plaats meer hebben voor een anderIk kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemtHet grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenEen moeder houdt altijd meer van de kinderen dan de vader. Want zij weet dat het haar kinderen zijn, voor het vaderschap bestaat geen bewijs.Dat er geen misverstanden van komen: ook als je geen toestemming geeft ga je dood