Ook ik heb sedert mijn veertigste jaar goud in de mond


ook-ik-heb-sedert-mijn-veertigste-jaar-goud-in-de-mond
karel jonckheereookikhebsedertmijnveertigstejaargoudindemondook ikik hebheb sedertsedert mijnmijn veertigsteveertigste jaarjaar goudgoud inin dede mondook ik hebik heb sedertheb sedert mijnsedert mijn veertigstemijn veertigste jaarveertigste jaar goudjaar goud ingoud in dein de mondook ik heb sedertik heb sedert mijnheb sedert mijn veertigstesedert mijn veertigste jaarmijn veertigste jaar goudveertigste jaar goud injaar goud in degoud in de mondook ik heb sedert mijnik heb sedert mijn veertigsteheb sedert mijn veertigste jaarsedert mijn veertigste jaar goudmijn veertigste jaar goud inveertigste jaar goud in dejaar goud in de mond

Sedert vijfendertig jaar verga ik van hoogmoed, dat is mijn manier om van schaamte te sterven -Jean-Paul Sartre
sedert-vijfendertig-jaar-verga-ik-van-hoogmoed-dat-is-mijn-manier-om-van-schaamte-te-sterven
Sedert ik het volle gebruik van mijn verstand heb gekregen heeft niemand mij ooit horen lachen -Lord Chesterfield
sedert-ik-het-volle-gebruik-van-mijn-verstand-heb-gekregen-heeft-niemand-mij-ooit-horen-lachen
Vele mensen sterven al op hun veertigste maar worden pas 30 jaar later begraven, -George S. Patton
vele-mensen-sterven-al-op-hun-veertigste-maar-worden-30-jaar-later-begraven
Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben -Aurelien Scholl
na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben
Het is niet al goud wat in de mond van de morgenstond blinkt -Louis Paul Boon
het-is-niet-al-goud-wat-in-de-mond-van-de-morgenstond-blinkt