Oorlog  is vader van alles, koning van alles, en de enen toont hij als goden, de anderen als mensen, de enen maakt hij tot slaven, de anderen tot vrijen


oorlog-is-vader-van-alles-koning-van-alles-de-enen-toont-hij-als-goden-de-anderen-als-mensen-de-enen-maakt-hij-tot-slaven-de-anderen-tot-vrijen
heraclitusoorlogisvadervanalleskoningdeenentoonthijalsgodenanderenmensenmaakttotslavenvrijenoorlogisis vadervader vanvan alleskoning vanvan allesen dede enenenen toonttoont hijhij alsals godenanderen alsals mensende enenenen maaktmaakt hijhij tottot slavenanderen tottot vrijenoorlog isis vaderis vader vanvader van alleskoning van allesen de enende enen toontenen toont hijtoont hij alshij als godende anderen alsanderen als mensende enen maaktenen maakt hijmaakt hij tothij tot slavende anderen totanderen tot vrijen

De geest van de mens is tot alles in staat - omdat hij alles bevat, zowel het hele verleden als de hele toekomstVertrouw nooit iemand, die anderen niet vertrouwt. Wie geneigd is tot achterdocht zoekt meestal in zijn naaste wat hij in zichzelf ziet. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onreinHij die alles wat gelukkig maakt van zichzelf afhankelijk heeft gemaakt, en niet van anderen, heeft de beste weg voor een gelukkig leven gevondenNiemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaaltEr was eens een vader die altijd zijn kinderen in slaap zong, tot hij zijn zoontje van drie zijn dochtertje van twee de raad hoorde geven : 'als je net doet of je slaapt, houdt hij op'Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt