Op twee dingen moet men nooit vertrouwen: dat het verborgen blijft, als men kwaad doet, en dat het bemerkt wordt, wan-neer men goed doet


op-twee-dingen-moet-men-nooit-vertrouwen-dat-het-verborgen-blijft-als-men-kwaad-doet-dat-het-bemerkt-wordt-wan-neer-men-goed-doet
ludwig fuldaoptweedingenmoetmennooitvertrouwendathetverborgenblijftalskwaaddoetbemerktwordtwanneergoeddoetop tweetwee dingendingen moetmoet menmen nooitnooit vertrouwendat hethet verborgenverborgen blijftals menmen kwaadkwaad doeten datdat hethet bemerktbemerkt wordtmen goedgoed doetop twee dingentwee dingen moetdingen moet menmoet men nooitmen nooit vertrouwendat het verborgenhet verborgen blijftals men kwaadmen kwaad doeten dat hetdat het bemerkthet bemerkt wordtmen goed doetop twee dingen moettwee dingen moet mendingen moet men nooitmoet men nooit vertrouwendat het verborgen blijftals men kwaad doeten dat het bemerktdat het bemerkt wordtop twee dingen moet mentwee dingen moet men nooitdingen moet men nooit vertrouwenen dat het bemerkt wordt

Op twee dingen moet men zich nooit verlaten: dat het verborgen blijft wanneer men kwaad doe en dat het opgemerkt wordt wanneer men goed doet -Ludwig Fulda
op-twee-dingen-moet-men-zich-nooit-verlaten-dat-het-verborgen-blijft-wanneer-men-kwaad-doe-dat-het-opgemerkt-wordt-wanneer-men-goed-doet
Nooit doet men het kwaad zo ten volle en zo opgewekt als wanneer men het doet uit een zogenaamd gewetensbeginsel. -Blaise Pascal
nooit-doet-men-het-kwaad-zo-ten-volle-zo-opgewekt-als-wanneer-men-het-doet-uit-een-zogenaamd-gewetensbeginsel
In het burgerleven wordt men gestraft voor dingen die men doet; het militaire strafrecht voegt daaraan echter een nieuw beginsel toe: in dienst wordt men gestraft voor de dingen die men niet doet -John Steinbeck
in-het-burgerleven-wordt-men-gestraft-voor-dingen-die-men-doet-het-militaire-strafrecht-voegt-daaraan-echter-een-nieuw-beginsel-toe-in-dienst-wordt
Men doet minder dan men moet als men niet alles doet wat men kan -Thomas Carlyle
men-doet-minder-dan-men-moet-als-men-niet-alles-doet-wat-men-kan
Het is goed, da men zijn broeder doet, is een verlichting van het kwaad dat men lijdt -Jean Pierre Claris de Florian
het-is-goed-da-men-zijn-broeder-doet-is-een-verlichting-van-het-kwaad-dat-men-lijdt
Men gelooft altijd, dat kennis kwaad doet en men wil dat ongedaan maken door de rede terug te dringen. Het kwaad der kennis kan alleen goed gemaakt worden door nog meer kennis te verwerven -Mme De Staël
men-gelooft-altijd-dat-kennis-kwaad-doet-men-wil-dat-ongedaan-maken-door-de-rede-terug-te-dringen-het-kwaad-der-kennis-kan-alleen-goed-gemaakt