Rijkdom is zeer zeker een geluk, niet echter het geluk; en toch worden de rijken der aarde boven alles benijd


rijkdom-is-zeer-zeker-een-geluk-niet-echter-het-geluk-toch-worden-de-rijken-der-aarde-boven-alles-benijd
carmen sylvarijkdomiszeerzekereengeluknietechterhetgeluktochwordenderijkenderaardebovenallesbenijdrijkdom isis zeerzeer zekerzeker eeneen gelukniet echterechter hethet geluken tochtoch wordenworden dede rijkenrijken derder aardeaarde bovenboven allesalles benijdrijkdom is zeeris zeer zekerzeer zeker eenzeker een gelukniet echter hetechter het geluken toch wordentoch worden deworden de rijkende rijken derrijken der aardeder aarde bovenaarde boven allesboven alles benijdrijkdom is zeer zekeris zeer zeker eenzeer zeker een gelukniet echter het geluken toch worden detoch worden de rijkenworden de rijken derde rijken der aarderijken der aarde bovender aarde boven allesaarde boven alles benijdrijkdom is zeer zeker eenis zeer zeker een geluken toch worden de rijkentoch worden de rijken derworden de rijken der aardede rijken der aarde bovenrijken der aarde boven allesder aarde boven alles benijd

De armen zijn ongelukkig omdat zij geloven dat het geluk in rijkdom ligt, en de rijken omdat zij het daar niet weten te vinden -Jacques Gouin de Beauchene
de-armen-zijn-ongelukkig-omdat-zij-geloven-dat-het-geluk-in-rijkdom-ligt-de-rijken-omdat-zij-het-daar-niet-weten-te-vinden
Niet het ware geluk maar het schijngeluk wordt ons door anderen het meest benijd -C. J. Wijnaendts Francken
niet-het-ware-geluk-maar-het-schijngeluk-wordt-ons-door-anderen-het-meest-benijd
Indien, door een wonderlijke ommekeer der moraal, kwaad goed werd, zou het toch noodlottig blijven voor geluk en gemoedsrust -Sir John Lubbock
indien-door-een-wonderlijke-ommekeer-der-moraal-kwaad-goed-werd-zou-het-toch-noodlottig-blijven-voor-geluk-gemoedsrust
Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet