Schrap het woord 'ik' uit het taalgebruik en de hele mensheid staat met de mond vol tanden en het paniekzweet op het voorhoofd


schrap-het-woord-'ik'-uit-het-taalgebruik-de-hele-mensheid-staat-met-de-mond-vol-tanden-het-paniekzweet-op-het-voorhoofd
herman brusselmansschraphetwoord'ik'uittaalgebruikdehelemensheidstaatmetmondvoltandenpaniekzweetopvoorhoofdschrap hethet woordwoord 'ikik' uituit hethet taalgebruiktaalgebruik enen dede helehele mensheidmensheid staatstaat metmet dede mondmond volvol tandentanden enen hethet paniekzweetpaniekzweet opop hethet voorhoofdschrap het woordhet woord 'ikwoord 'ik' uitik' uit hetuit het taalgebruikhet taalgebruik entaalgebruik en deen de helede hele mensheidhele mensheid staatmensheid staat metstaat met demet de mondde mond volmond vol tandenvol tanden entanden en heten het paniekzweethet paniekzweet oppaniekzweet op hetop het voorhoofdschrap het woord 'ikhet woord 'ik' uitwoord 'ik' uit hetik' uit het taalgebruikuit het taalgebruik enhet taalgebruik en detaalgebruik en de heleen de hele mensheidde hele mensheid staathele mensheid staat metmensheid staat met destaat met de mondmet de mond volde mond vol tandenmond vol tanden envol tanden en hettanden en het paniekzweeten het paniekzweet ophet paniekzweet op hetpaniekzweet op het voorhoofdschrap het woord 'ik' uithet woord 'ik' uit hetwoord 'ik' uit het taalgebruikik' uit het taalgebruik enuit het taalgebruik en dehet taalgebruik en de heletaalgebruik en de hele mensheiden de hele mensheid staatde hele mensheid staat methele mensheid staat met demensheid staat met de mondstaat met de mond volmet de mond vol tandende mond vol tanden enmond vol tanden en hetvol tanden en het paniekzweettanden en het paniekzweet open het paniekzweet op hethet paniekzweet op het voorhoofd

Slechts één keer stond ik met mijn mond vol tanden. Dat was toen iemand vroeg: 'Wie ben je?' -Kahlil Gibran
slechts-één-keer-stond-ik-met-mijn-mond-vol-tanden-dat-was-toen-iemand-vroeg-'wie-ben-'
Wanneer het hart in brand staat, vliegen er licht een paar vonken de mond uit -Thomas Fuller
wanneer-het-hart-in-brand-staat-vliegen-er-licht-een-paar-vonken-de-mond-uit
Wat ware het voor moed, de hond, die zijn tanden laat zien, de hand tussen de tanden te steken, als men hem met de voet kan wegtrappen? -William Shakespeare
wat-ware-het-voor-moed-de-hond-die-zijn-tanden-laat-zien-de-hand-tussen-de-tanden-te-steken-als-men-hem-met-de-voet-kan-wegtrappen
Ook waar het hart niet van vol is, vloeit dikwijls de mond van over, terwijl hij zwijgt over datgene waar het hart wel van vol is -C. J. Wijnaendts Francken
ook-waar-het-hart-niet-van-vol-is-vloeit-dikwijls-de-mond-van-over-terwijl-hij-zwijgt-over-datgene-waar-het-hart-wel-van-vol-is
Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden -John F. Kennedy
het-woord-crisis-wordt-in-het-chinees-met-twee-karakters-geschreven-het-ene-staat-voor-gevaar-het-andere-voor-mogelijkheden