Slijt je tijd niet met het zoeken naar een hindernis, want misschien is er wel geen


slijt-tijd-niet-met-het-zoeken-naar-een-hindernis-want-misschien-is-er-wel-geen
franz kafkaslijttijdnietmethetzoekennaareenhinderniswantmisschieniserwelgeenslijt jeje tijdtijd nietniet metmet hethet zoekenzoeken naarnaar eeneen hinderniswant misschienmisschien isis erer welwel geenslijt je tijdje tijd niettijd niet metniet met hetmet het zoekenhet zoeken naarzoeken naar eennaar een hinderniswant misschien ismisschien is eris er weler wel geenslijt je tijd nietje tijd niet mettijd niet met hetniet met het zoekenmet het zoeken naarhet zoeken naar eenzoeken naar een hinderniswant misschien is ermisschien is er welis er wel geenslijt je tijd niet metje tijd niet met hettijd niet met het zoekenniet met het zoeken naarmet het zoeken naar eenhet zoeken naar een hinderniswant misschien is er welmisschien is er wel geen

Verspil geen tijd aan het zoeken naar een hindernis. Wellicht is het er niet -Franz Kafka
verspil-geen-tijd-aan-het-zoeken-naar-een-hindernis-wellicht-is-het-er-niet
Caesar zou misschien wel met Cleopatra getrouwd zijn, maar hij had al een vrouw thuis. Er is altijd wel iets -Will Cuppy
caesar-zou-misschien-wel-met-cleopatra-getrouwd-zijn-maar-hij-had-al-een-vrouw-thuis-er-is-altijd-wel-iets
Vakantie: met de auto wekenlang zoeken naar plekjes waar geen auto`s kunnen komen -Fons Jansen
vakantie-met-de-auto-wekenlang-zoeken-naar-plekjes-waar-geen-auto`s-kunnen-komen
De kunst is geen studie van de positieve werkelijkheid, doch een zoeken naar de ideale waarheid -George Sand
de-kunst-is-geen-studie-van-de-positieve-werkelijkheid-doch-een-zoeken-naar-de-ideale-waarheid