Sta stil bij de goede dingen in je leven, waarvan ieder er vele van heeft; niet bij de tegenslagen uit het verleden waarvan ieder er enkele heeft


sta-stil-bij-de-goede-dingen-in-leven-waarvan-ieder-er-vele-van-heeft-niet-bij-de-tegenslagen-uit-het-verleden-waarvan-ieder-er-enkele-heeft
charles dickensstastilbijdegoededingeninlevenwaarvaniederervelevanheeftniettegenslagenuithetverledenenkeleheeftsta stilstil bijbij dede goedegoede dingendingen inin jeje levenwaarvan iederieder erer velevele vanvan heeftniet bijbij dede tegenslagentegenslagen uituit hethet verledenverleden waarvanwaarvan iederieder erer enkeleenkele heeftsta stil bijstil bij debij de goedede goede dingengoede dingen indingen in jein je levenwaarvan ieder erieder er veleer vele vanvele van heeftniet bij debij de tegenslagende tegenslagen uittegenslagen uit hetuit het verledenhet verleden waarvanverleden waarvan iederwaarvan ieder erieder er enkeleer enkele heeftsta stil bij destil bij de goedebij de goede dingende goede dingen ingoede dingen in jedingen in je levenwaarvan ieder er veleieder er vele vaner vele van heeftniet bij de tegenslagenbij de tegenslagen uitde tegenslagen uit hettegenslagen uit het verledenuit het verleden waarvanhet verleden waarvan iederverleden waarvan ieder erwaarvan ieder er enkeleieder er enkele heeftsta stil bij de goedestil bij de goede dingenbij de goede dingen inde goede dingen in jegoede dingen in je levenwaarvan ieder er vele vanieder er vele van heeftniet bij de tegenslagen uitbij de tegenslagen uit hetde tegenslagen uit het verledentegenslagen uit het verleden waarvanuit het verleden waarvan iederhet verleden waarvan ieder erverleden waarvan ieder er enkelewaarvan ieder er enkele heeft

Niet ieder heeft genoeg verstand om uit eigenbelang te handelen, maar ieder heeft weinig genoeg verstand om uit ijdelheid te handelen -Lord Halifax
niet-ieder-heeft-genoeg-verstand-om-uit-eigenbelang-te-handelen-maar-ieder-heeft-weinig-genoeg-verstand-om-uit-ijdelheid-te-handelen
Ieder mens heeft wel een hart, bij sommigen zit het enkel in hun portemonnee -Jean de Boisson
ieder-mens-heeft-wel-een-hart-bij-sommigen-zit-het-enkel-in-hun-portemonnee
Ieder mens heeft wel een hart, bij sommigen zit het enkel in hun portemonnaie -Jean de Boisson
ieder-mens-heeft-wel-een-hart-bij-sommigen-zit-het-enkel-in-hun-portemonnaie
Ieder mens heeft zijn dwaasheden - en vaak zijn het de interessantste dingen die hij heeft -Josh Billings
ieder-mens-heeft-zijn-dwaasheden-vaak-zijn-het-de-interessantste-dingen-die-hij-heeft