Te vergeefs doen wij moeite, om het karakter van een mens te schilderen. Men stelle echter zijn daden bijeen, en een beeld van het karakter zal ons tegemoet treden


te-vergeefs-doen-wij-moeite-om-het-karakter-van-een-mens-te-schilderen-men-stelle-echter-zijn-daden-bijeen-een-beeld-van-het-karakter-zal-ons
johann wolfgang von goethetevergeefsdoenwijmoeiteomhetkaraktervaneenmensteschilderenmenstelleechterzijndadenbijeenbeeldzalonstegemoettredente vergeefsvergeefs doendoen wijwij moeiteom hethet karakterkarakter vanvan eeneen mensmens tete schilderenmen stellestelle echterechter zijnzijn dadendaden bijeenen eeneen beeldbeeld vanvan hethet karakterkarakter zalzal onsons tegemoettegemoet tredente vergeefs doenvergeefs doen wijdoen wij moeiteom het karakterhet karakter vankarakter van eenvan een menseen mens temens te schilderenmen stelle echterstelle echter zijnechter zijn dadenzijn daden bijeenen een beeldeen beeld vanbeeld van hetvan het karakterhet karakter zalkarakter zal onszal ons tegemoetons tegemoet treden

In het karakter van ieder mens zit iets dat zich niet laat breken - het geraamte van het karakter -G. C. Lichtenberg
in-het-karakter-van-ieder-mens-zit-iets-dat-zich-niet-laat-breken-het-geraamte-van-het-karakter
Het karakter van een mens leert men uit zijn woorden kennen -Menander
het-karakter-van-een-mens-leert-men-uit-zijn-woorden-kennen
Het karakter van een mens maakt zijn lot -Cornelius Nepos
het-karakter-van-een-mens-maakt-zijn-lot
Wij zijn allen min of meer echo's, en wij herhalen, ondanks onszelf, de deugden, de gebreken, de gebaren en het karakter van hen, met wie wij leven -Joseph Joubert
wij-zijn-allen-min-of-meer-echo's-wij-herhalen-ondanks-onszelf-de-deugden-de-gebreken-de-gebaren-het-karakter-van-hen-met-wie-wij-leven
Niet de som van zijn eigenschappen maakt het karakter van een mens uit, doch hun produkt -Peter Sirius
niet-de-som-van-zijn-eigenschappen-maakt-het-karakter-van-een-mens-uit-doch-hun-produkt