Tegen bijgeloof is spot en hoon het souvereine middel; het zware geschut, het laatste woord van 't laatste woord


tegen-bijgeloof-is-spot-hoon-het-souvereine-middel-het-zware-geschut-het-laatste-woord-van-'t-laatste-woord
ernst hohenemsertegenbijgeloofisspothoonhetsouvereinemiddelzwaregeschutlaatstewoordvan'ttegen bijgeloofbijgeloof isis spotspot enen hoonhoon hethet souvereinesouvereine middelhet zwarezware geschuthet laatstelaatste woordwoord vanvan 'tt laatstelaatste woordtegen bijgeloof isbijgeloof is spotis spot enspot en hoonen hoon hethoon het souvereinehet souvereine middelhet zware geschuthet laatste woordlaatste woord vanwoord van 'tvan 't laatstet laatste woordtegen bijgeloof is spotbijgeloof is spot enis spot en hoonspot en hoon heten hoon het souvereinehoon het souvereine middelhet laatste woord vanlaatste woord van 'twoord van 't laatstevan 't laatste woordtegen bijgeloof is spot enbijgeloof is spot en hoonis spot en hoon hetspot en hoon het souvereineen hoon het souvereine middelhet laatste woord van 'tlaatste woord van 't laatstewoord van 't laatste woord

Ik heb altijd het laatste woord: 'Ja schat.'De kritiek heeft het eerste woord, maar de muziek het laatsteDe geschiedenis heeft nooit alle feiten, maar heeft altijd het laatste woordDe dood is slechts de stilte in de zaal, nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroeringNiemand hecht er zo veel waarde aan het laatste woord te hebben, als degene die zich ergert dat hij niet het eerste gehad heeftIk kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemt