Velen zouden vrij zijn, als zij tot het bewustzijn hunner vrijheid konden komen


velen-zouden-vrij-zijn-als-zij-tot-het-bewustzijn-hunner-vrijheid-konden-komen
marie von ebner-eschenbachvelenzoudenvrijzijnalszijtothetbewustzijnhunnervrijheidkondenkomenvelen zoudenzouden vrijvrij zijnals zijzij tottot hethet bewustzijnbewustzijn hunnerhunner vrijheidvrijheid kondenkonden komenvelen zouden vrijzouden vrij zijnals zij totzij tot hettot het bewustzijnhet bewustzijn hunnerbewustzijn hunner vrijheidhunner vrijheid kondenvrijheid konden komenvelen zouden vrij zijnals zij tot hetzij tot het bewustzijntot het bewustzijn hunnerhet bewustzijn hunner vrijheidbewustzijn hunner vrijheid kondenhunner vrijheid konden komenals zij tot het bewustzijnzij tot het bewustzijn hunnertot het bewustzijn hunner vrijheidhet bewustzijn hunner vrijheid kondenbewustzijn hunner vrijheid konden komen

Velen denken dat ze vrij zijn. Het is de vrijheid van de onverschilligheidAls we de verborgen geschiedenissen van onze vijanden konden lezen zouden we in ieders leven genoeg lijden en ellende tegen komen om alle vijandelijkheden te stakenDe mensen kunnen nooit vrij zijn, als ze niet tot vrijheid worden opgevoedDe mens heeft geen bewustzijn van de uitwendige voorwerpen zoals deze op zichzelf zijn, dus afgezien van de wijze waarop deze het menselijk lichaam beïnvloeden. De kennis bestaat alleen in het Bewustzijn, waarin alle verschijningsvormen van het Zijn volledig tot uitdrukking komenAls mensen geluk konden kopen, zouden zij beslist er iets teveel van kopenDe natuur heeft ieder het vermogen gegeven, aangenaam te zijn, zij het ook niet om in gezelschappen te schitteren. En velen zijn er, met voldoende gaven tot beide, die, door slechts enkele gebreken, waarvan ze zich in een half uur zouden kunnen ontdoen, niet eens genietbaar zijn