Verdriet schijnt ons gezonden te worden om ons te leren, evenals wij de kooi donker maken, als wij een vogel willen leren zingen


verdriet-schijnt-ons-gezonden-te-worden-om-ons-te-leren-evenals-wij-de-kooi-donker-maken-als-wij-een-vogel-willen-leren-zingen
jean paulverdrietschijntonsgezondentewordenomlerenevenalswijdekooidonkermakenalseenvogelwillenlerenzingenverdriet schijntschijnt onsons gezondengezonden tete wordenworden omom onsons tete lerenevenals wijwij dede kooikooi donkerdonker makenals wijwij eeneen vogelvogel willenwillen lerenleren zingenverdriet schijnt onsschijnt ons gezondenons gezonden tegezonden te wordente worden omworden om onsom ons teons te lerenevenals wij dewij de kooide kooi donkerkooi donker makenals wij eenwij een vogeleen vogel willenvogel willen lerenwillen leren zingenverdriet schijnt ons gezondenschijnt ons gezonden teons gezonden te wordengezonden te worden omte worden om onsworden om ons teom ons te lerenevenals wij de kooiwij de kooi donkerde kooi donker makenals wij een vogelwij een vogel willeneen vogel willen lerenvogel willen leren zingenverdriet schijnt ons gezonden teschijnt ons gezonden te wordenons gezonden te worden omgezonden te worden om onste worden om ons teworden om ons te lerenevenals wij de kooi donkerwij de kooi donker makenals wij een vogel willenwij een vogel willen lereneen vogel willen leren zingen

Men behandelt ons gelijk wij behandeld willen worden: wij haten de waarheid en men verbergt haar ons; wij willen gevleid zijn en men vleit ons -Blaise Pascal
men-behandelt-ons-gelijk-wij-behandeld-willen-worden-wij-haten-de-waarheid-men-verbergt-haar-ons-wij-willen-gevleid-zijn-men-vleit-ons
Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder -Lao-Tse
zwijgen-leren-we-in-de-loop-van-ons-leven-spreken-leren-wij-al-eerder
Wij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaan -Johann Wolfgang von Goethe
wij-leren-eigenlijk-slechts-uit-die-boeken-welke-wij-niet-kunnen-beoordelen-konden-wij-dat-wel-dan-moest-de-schrijver-bij-ons-in-de-leer-gaan
We leren veel van onze successen, maar wij leren meer van ons falen -Henry Ford
we-leren-veel-van-onze-successen-maar-wij-leren-meer-van-ons-falen
Door ons leed leren wij ons geluk naar waarde te schatten -John Dryden
door-ons-leed-leren-wij-ons-geluk-naar-waarde-te-schatten