Vergeet niet dat iedereen die je tegenkomt bang is voor iets, houdt van iets en iets heeft verloren


vergeet-niet-dat-iedereen-die-tegenkomt-bang-is-voor-iets-houdt-van-iets-iets-heeft-verloren
h. jackson brown jrvergeetnietdatiedereendietegenkomtbangisvoorietshoudtvanietsheeftverlorenvergeet nietniet datdat iedereeniedereen diedie jeje tegenkomttegenkomt bangbang isis voorhoudt vanvan ietsiets enen ietsiets heeftheeft verlorenvergeet niet datniet dat iedereendat iedereen dieiedereen die jedie je tegenkomtje tegenkomt bangtegenkomt bang isbang is vooris voor ietshoudt van ietsvan iets eniets en ietsen iets heeftiets heeft verlorenvergeet niet dat iedereenniet dat iedereen diedat iedereen die jeiedereen die je tegenkomtdie je tegenkomt bangje tegenkomt bang istegenkomt bang is voorbang is voor ietshoudt van iets envan iets en ietsiets en iets heeften iets heeft verlorenvergeet niet dat iedereen dieniet dat iedereen die jedat iedereen die je tegenkomtiedereen die je tegenkomt bangdie je tegenkomt bang isje tegenkomt bang is voortegenkomt bang is voor ietshoudt van iets en ietsvan iets en iets heeftiets en iets heeft verloren

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopenKunt ge iets fraais, iets aardigs, iets bekoorlijke presteren, wanneer ge niet met uzelf bent ingenomen?Kunt ge iets fraais, iets aardigs, iets bekoorlijks presteren, wanneer ge niet met uzelf bent ingenomen?Bang voor de dood? Hoe kun je nu bang zijn voor iets waarvan je je geen voorstelling kunt makenDe tijd stuwt immers altijd alles voort en hij kan iets wat slecht is tot iets goeds maken, maar ook iets wat goed is tot iets slechtsAls iets moeilijk is voor jou, denk dan niet dat het voor iedereen onmogelijk is