Verloren - Gisteren, ergens tussen zonsopgang en zonsondergang, twee gouden uren, elk met zestig diamant minuten. Geen beloning geboden, want zij zijn voorgoed verloren


verloren-gisteren-ergens-tussen-zonsopgang-zonsondergang-twee-gouden-uren-elk-met-zestig-diamant-minuten-geen-beloning-geboden-want-zij-zijn
horace mannverlorengisterenergenstussenzonsopgangzonsondergangtweegoudenurenelkmetzestigdiamantminutengeenbeloninggebodenwantzijzijnvoorgoedverlorenverlorengisterenergens tussentussen zonsopgangzonsopgang enen zonsondergangtwee goudengouden urenelk metmet zestigzestig diamantdiamant minutengeen beloningbeloning gebodenwant zijzij zijnzijn voorgoedvoorgoed verlorenergens tussen zonsopgangtussen zonsopgang enzonsopgang en zonsondergangtwee gouden urenelk met zestigmet zestig diamantzestig diamant minutengeen beloning gebodenwant zij zijnzij zijn voorgoedzijn voorgoed verloren

Er is geen gelijkenis tussen dat verloren door niet te slagen en dat verloren door niet te proberenEen man die jong in jaren is, kan oud in uren zijn wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan; doch dat komt zelden voorIk zou wel op het platteland willen wonen maar er is zo weinig ontspanning buiten de zonsopgang en de zonsondergangEr zijn twee grote verlangens, die uit iemands gemoed volkomen zijn uitgeroeid; twee waarop in sommige ogenblikken zelfs de rationalist zich betrapt: de versmachting naar het verloren paradijs en de verwachting van de toekomstige heilsstaatTien minuten per dag doorgebracht in gemeenschap met Christus, ja zelfs twee minuten zullen de hele dag veranderen.Elk uur tijds dat verloren gaat vormt een kans op onheil in de toekomst