Vermijd het grote; onder een schamel dag kan men gelukkiger leven dan koningen en hun vrienden


vermijd-het-grote-onder-een-schamel-dag-kan-men-gelukkiger-leven-dan-koningen-hun-vrienden
horatiusvermijdhetgroteondereenschameldagkanmengelukkigerlevendankoningenhunvriendenvermijd hethet groteonder eeneen schamelschamel dagdag kankan menmen gelukkigergelukkiger levenleven dandan koningenkoningen enen hunhun vriendenvermijd het groteonder een schameleen schamel dagschamel dag kandag kan menkan men gelukkigermen gelukkiger levengelukkiger leven danleven dan koningendan koningen enkoningen en hunen hun vriendenonder een schamel dageen schamel dag kanschamel dag kan mendag kan men gelukkigerkan men gelukkiger levenmen gelukkiger leven dangelukkiger leven dan koningenleven dan koningen endan koningen en hunkoningen en hun vriendenonder een schamel dag kaneen schamel dag kan menschamel dag kan men gelukkigerdag kan men gelukkiger levenkan men gelukkiger leven danmen gelukkiger leven dan koningengelukkiger leven dan koningen enleven dan koningen en hundan koningen en hun vrienden

Men is nooit gelukkiger, dan wanneer een sterk gevoel ons bestemt, slechts in deze wereld te levenEen behoedzaam man vertrouwt zijn hartsgeheimen alléén toe aan zijn vrienden. Het ongeluk echter wil, dat men in dergelijke gevallen iedere dag nieuwe vrienden ontdektMen kan zich misschien als gelukkiger beschouwen, wanneer men genoegen schept in het verzamelen van schelpen, dan wanneer men geboren is als miljonairMen kan de mensen overtuigen van alles wat men maar wil, omdat hun verstand zwak is; maar men kan hen er niet toe brengen ernaar te leven, omdat hun temperament sterk isWe stellen ons Plato en Aristoteles altijd voor in academische gewaden maar het waren geschikte kerels die met hun vrienden plezier maakten zoals ieder ander. En toen ze voor hun genoegen hun wetten en hun staatskunde opschreven, was dat voor hen een spel. Dat was het minst ernstige en minst filosofische aspect van hun leven; het meest filosofische was eenvoudig en rustig te levenKoningen geloven dikwijls, dat wat hun generaals en admiraals verrichten, voortspruit uit patriottisme en ijver voor de eer van hun vorst. Maar vaak ligt de ganse drijfveer van grote daden in een meisje dat de krant leest.