Vrijheid heb ik lief en de lucht boven verse aarde, liever nog wil ik op ossenhuiden slapen, dan op hun waardigheden en achtenswaardigheden


vrijheid-heb-ik-lief-de-lucht-boven-verse-aarde-liever-nog-wil-ik-op-ossenhuiden-slapen-dan-op-hun-waardigheden-achtenswaardigheden
friedrich nietzschevrijheidhebikliefdeluchtbovenverseaardelievernogwilopossenhuidenslapendanhunwaardighedenachtenswaardighedenvrijheid hebheb ikik lieflief enen dede luchtlucht bovenboven verseverse aardeliever nognog wilwil ikik opop ossenhuidenossenhuiden slapendan opop hunhun waardighedenwaardigheden enen achtenswaardighedenvrijheid heb ikheb ik liefik lief enlief en deen de luchtde lucht bovenlucht boven verseboven verse aardeliever nog wilnog wil ikwil ik opik op ossenhuidenop ossenhuiden slapendan op hunop hun waardighedenhun waardigheden enwaardigheden en achtenswaardighedenvrijheid heb ik liefheb ik lief enik lief en delief en de luchten de lucht bovende lucht boven verselucht boven verse aardeliever nog wil iknog wil ik opwil ik op ossenhuidenik op ossenhuiden slapendan op hun waardighedenop hun waardigheden enhun waardigheden en achtenswaardighedenvrijheid heb ik lief enheb ik lief en deik lief en de luchtlief en de lucht bovenen de lucht boven versede lucht boven verse aardeliever nog wil ik opnog wil ik op ossenhuidenwil ik op ossenhuiden slapendan op hun waardigheden enop hun waardigheden en achtenswaardigheden

Plato heb ik lief, maar de waarheid heb ik liever -Aristoteles
plato-heb-ik-lief-maar-de-waarheid-heb-ik-liever
Als ik geroepen word om te gaan, laat mij dan nog even blijven staan, om nog eenmaal te kijken en te luisteren, naar wat ik zo intens heb lief gehad -Onbekend
als-ik-geroepen-word-om-te-gaan-laat-mij-dan-nog-even-blijven-staan-om-nog-eenmaal-te-kijken-te-luisteren-naar-wat-ik-zo-intens-heb-lief-gehad
Vrouwen verkiezen altijd onze slavernij boven hun vrijheid -Jean Rostand
vrouwen-verkiezen-altijd-onze-slavernij-boven-hun-vrijheid
Nog eenmaal wil ik tot de mensen, onder hen wil ik ondergaan, stervend wil ik hun mijn rijkste gave geven! -Friedrich Nietzsche
nog-eenmaal-wil-ik-tot-de-mensen-onder-hen-wil-ik-ondergaan-stervend-wil-ik-hun-mijn-rijkste-gave-geven
'Heb uw vijanden lief.' Als de meesten eens met hun vrienden zouden beginnen? -Julien de Valckenaere
'heb-uw-vijanden-lief'-als-de-meesten-eens-met-hun-vrienden-zouden-beginnen