Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is


vrijheid-is-niet-hetzelfde-als-ongebondenheid-vrijheid-is-het-vermogen-om-keuzes-te-maken-aan-datgene-te-binden-wat-het-beste-voor-is
paulo coelhovrijheidisniethetzelfdealsongebondenheidhetvermogenomkeuzestemakenaandatgenebindenwatbestevoorvrijheid isis nietniet hetzelfdehetzelfde alsals ongebondenheidvrijheid isis hethet vermogenvermogen omom keuzeskeuzes tete makenmaken enje aanaan datgenedatgene tete bindenbinden watwat hethet bestebeste voorje isvrijheid is nietis niet hetzelfdeniet hetzelfde alshetzelfde als ongebondenheidvrijheid is hetis het vermogenhet vermogen omvermogen om keuzesom keuzes tekeuzes te makente maken enmaken en jeen je aanje aan datgeneaan datgene tedatgene te bindente binden watbinden wat hetwat het bestehet beste voorbeste voor jevoor je isvrijheid is niet hetzelfdeis niet hetzelfde alsniet hetzelfde als ongebondenheidvrijheid is het vermogenis het vermogen omhet vermogen om keuzesvermogen om keuzes teom keuzes te makenkeuzes te maken ente maken en jemaken en je aanen je aan datgeneje aan datgene teaan datgene te bindendatgene te binden watte binden wat hetbinden wat het bestewat het beste voorhet beste voor jebeste voor je isvrijheid is niet hetzelfde alsis niet hetzelfde als ongebondenheidvrijheid is het vermogen omis het vermogen om keuzeshet vermogen om keuzes tevermogen om keuzes te makenom keuzes te maken enkeuzes te maken en jete maken en je aanmaken en je aan datgeneen je aan datgene teje aan datgene te bindenaan datgene te binden watdatgene te binden wat hette binden wat het bestebinden wat het beste voorwat het beste voor jehet beste voor je is

Vrijheid: datgene wat er overblijft, als aan de eisen der gemeenschap is voldaanMensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenVele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van makenMen heeft niet zozeer behoefte aan vrijheid als wel aan slechts geketend te worden door datgene waarvan men houdtJe moet voor vrijheid wat van je eigen vrijheid inleverenVrijheid kan nooit ongebondenheid betekenen, slechts afwezigheid van dwang