Waar wordt verboden uw gezin genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgang, preekpluizerij  en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de Zeden


waar-wordt-verboden-uw-gezin-genot-te-geven-waar-gelast-het-te-plagen-met-kerkgang-preekpluizerij-oefening-in-allerlei-dingen-die-'t-niet-nodig
multatuliwaarwordtverbodenuwgezingenottegevengelasthetplagenmetkerkgangpreekpluizerijoefeninginallerleidingendie'tnietnodigheeftomdatzebestaandatdoendezedenwaar wordtwordt verbodenverboden uwuw gezingezin genotgenot tete gevenwaar gelastgelast hethet tete plagenplagen metmet kerkgangpreekpluizerijen oefeningoefening inin allerleiallerlei dingendingen diedie 'tt nietniet nodignodig heeftheeft omdatomdat zeze nietniet bestaandat doendoen dede zedenwaar wordt verbodenwordt verboden uwverboden uw gezinuw gezin genotgezin genot tegenot te gevenwaar gelast hetgelast het tehet te plagente plagen metplagen met kerkgangpreekpluizerij enen oefeningen oefening inoefening in allerleiin allerlei dingenallerlei dingen diedingen die 'tdie 't niett niet nodigniet nodig heeftnodig heeft omdatheeft omdat zeomdat ze nietze niet bestaandat doen dedoen de zeden

Het is eenvoudig monsterachtig hoe de mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn -Oscar Wilde
het-is-eenvoudig-monsterachtig-hoe-de-mensen-tegenwoordig-allerlei-dingen-achter-iemands-rug-zeggen-die-volkomen-waar-zijn
Waar wordt voorgeschreven dat ge uw dochter de deur uitzet, als ze u 'n kind toont dat de vrucht is van liefde, van verrassing... ja, al ware het maar de vrucht van lust en lichtzinnigheid? Dat doen de Zeden -Multatuli
waar-wordt-voorgeschreven-dat-ge-uw-dochter-de-deur-uitzet-als-ze-u-'n-kind-toont-dat-de-vrucht-is-van-liefde-van-verrassing-ja-al-ware-het-maar-de
Maar de grootste dingen die ons bestaan kenmerken laten zich niet in een hoek duwen, de liefde niet, het huwelijk, het gezin, de mislukking niet, noch de dood. Zij blijven onze daden richten -Ferdinand Bordewijk
maar-de-grootste-dingen-die-ons-bestaan-kenmerken-laten-zich-niet-in-een-hoek-duwen-de-liefde-niet-het-huwelijk-het-gezin-de-mislukking-niet-noch-de