Wanneer een vrouw van een man houdt, vergeeft ze hem alles, zelfs zijn misslagen, houdt ze niet van hem dan vergeeft ze ook niets, zelfs niet zijn deugden


wanneer-een-vrouw-van-een-man-houdt-vergeeft-ze-hem-alles-zelfs-zijn-misslagen-houdt-ze-niet-van-hem-dan-vergeeft-ze-ook-niets-zelfs-niet-zijn-deugden
honoré de balzacwanneereenvrouwvanmanhoudtvergeeftzehemalleszelfszijnmisslagenhoudtnietdanooknietsdeugdenwanneer eeneen vrouwvrouw vanvan eeneen manman houdtvergeeft zeze hemhem alleszelfs zijnzijn misslagenhoudt zeze nietniet vanvan hemhem dandan vergeeftvergeeft zeze ookook nietszelfs nietniet zijnzijn deugdenwanneer een vrouween vrouw vanvrouw van eenvan een maneen man houdtvergeeft ze hemze hem alleszelfs zijn misslagenhoudt ze nietze niet vanniet van hemvan hem danhem dan vergeeftdan vergeeft zevergeeft ze ookze ook nietszelfs niet zijnniet zijn deugden

De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit -Marc Callewaert
de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
Wanneer een vrouw graag op een man wacht, is er geen twijfel mogelijk: zij houdt van hem -Edgar W. Howe
wanneer-een-vrouw-graag-op-een-man-wacht-is-er-geen-twijfel-mogelijk-zij-houdt-van-hem
Dat zijn vrouw van hem houdt, dat weet menige man beter dan zijn vrouw -Otto Weiss
dat-zijn-vrouw-van-hem-houdt-dat-weet-menige-man-beter-dan-zijn-vrouw
Men vergeeft u noch uw talent, noch uw voorspoed, noch uw vreugde, noch uw huwelijk, noch uw vermogen, ternauwernood uw ongeluk; alleen uw dood vergeeft men u, en zelfs die nog niet altijd -Carmen Sylva
men-vergeeft-u-noch-uw-talent-noch-uw-voorspoed-noch-uw-vreugde-noch-uw-huwelijk-noch-uw-vermogen-ternauwernood-uw-ongeluk-alleen-uw-dood-vergeeft-men
De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden -Kahlil Gibran
de-man-die-de-vrouw-haar-kleine-fouten-niet-vergeeft-zal-zich-nimmer-verheugen-in-haar-grote-deugden