Wanneer gij morgen een groter geluk verwacht, dan schijnt heden de helderste zon donker


wanneer-gij-morgen-een-groter-geluk-verwacht-dan-schijnt-heden-de-helderste-zon-donker
leopold scheferwanneergijmorgeneengrotergelukverwachtdanschijnthedendehelderstezondonkerwanneer gijgij morgenmorgen eeneen grotergroter gelukgeluk verwachtdan schijntschijnt hedenheden dede helderstehelderste zonzon donkerwanneer gij morgengij morgen eenmorgen een grotereen groter gelukgroter geluk verwachtdan schijnt hedenschijnt heden deheden de helderstede helderste zonhelderste zon donkerwanneer gij morgen eengij morgen een grotermorgen een groter gelukeen groter geluk verwachtdan schijnt heden deschijnt heden de heldersteheden de helderste zonde helderste zon donkerwanneer gij morgen een grotergij morgen een groter gelukmorgen een groter geluk verwachtdan schijnt heden de heldersteschijnt heden de helderste zonheden de helderste zon donker

Morgen wordt heden geschreven; gij levenden bouwt wordend leven, gij werkt voor der komenden lotWanneer de last van morgen gevoegd wordt bij de last van heden, dan is het meer dan een mens dragen kanSlijk glinstert, wanneer de zon erop schijntDe tijd om het dak te herstellen is, wanneer de zon schijnt.Ik stel mij God voor, sprak de mug, vele duizenden malen groter dan ik; in de eeuwige glans en eeuwig geluk gonzend, danst hij en koestert hij zich in de zonWanneer ik heden iets beweer dat me morgen anders toeschijnt, zal ik u dat zeggen vóór overmorgen. Ja, ik zal een tekening die me onjuist voorkomt, uitwissen met meer spoed dan ik maakte in 't tekenen