Wanneer verloofden over zichzelf uitverteld zijn, is het hoge tijd dat zij trouwen


wanneer-verloofden-over-zichzelf-uitverteld-zijn-is-het-hoge-tijd-dat-zij-trouwen
julien de valckenaerewanneerverloofdenoverzichzelfuitverteldzijnishethogetijddatzijtrouwenwanneer verloofdenverloofden overover zichzelfzichzelf uitvertelduitverteld zijnis hethet hogehoge tijdtijd datdat zijzij trouwenwanneer verloofden oververloofden over zichzelfover zichzelf uitverteldzichzelf uitverteld zijnis het hogehet hoge tijdhoge tijd dattijd dat zijdat zij trouwenwanneer verloofden over zichzelfverloofden over zichzelf uitverteldover zichzelf uitverteld zijnis het hoge tijdhet hoge tijd dathoge tijd dat zijtijd dat zij trouwenwanneer verloofden over zichzelf uitverteldverloofden over zichzelf uitverteld zijnis het hoge tijd dathet hoge tijd dat zijhoge tijd dat zij trouwen

De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen -Marcel Pagnol
de-gevierde-acteur-dito-actrice-ontmoeten-elkaar-zij-praten-hij-over-hem-zij-over-haar-ze-worden-verliefd-op-zichzelf-ze-trouwen
De menselijke natuur is niet veel zaaks maar zij heeft tenminste een hoge dunk van zichzelf -Walter Bagehot
de-menselijke-natuur-is-niet-veel-zaaks-maar-zij-heeft-tenminste-een-hoge-dunk-van-zichzelf
Er zijn mooie dingen, die meer luister bezitten wanneer zij onvolkomen blijven, dan wanneer zij te veel zijn afgewerkt -Francois de la Rochefoucauld
er-zijn-mooie-dingen-die-meer-luister-bezitten-wanneer-zij-onvolkomen-blijven-dan-wanneer-zij-te-veel-zijn-afgewerkt
De waarde van de pedagogiek ligt hierin, dat zij de opvoeder een hoge dunk leert koesteren van zijn hoogheilig, zwaar-verantwoordelijk ambt -Johannes Hermanus Gunning
de-waarde-van-de-pedagogiek-ligt-hierin-dat-zij-de-opvoeder-een-hoge-dunk-leert-koesteren-van-zijn-hoogheilig-zwaar-verantwoordelijk-ambt
Wanneer een man op het idee komt een vrouw te trouwen, stamt dat idee meestal van haar -Hans Söhnker
wanneer-een-man-op-het-idee-komt-een-vrouw-te-trouwen-stamt-dat-idee-meestal-van-haar
Het is moeilijker trouw te blijven aan zijn minnares, wanneer zij ons gelukkig maakt, dan wanneer zij ons mishandelt -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-trouw-te-blijven-aan-zijn-minnares-wanneer-zij-ons-gelukkig-maakt-dan-wanneer-zij-ons-mishandelt