Was het ooit geoorloofd te vergeten wat men verschuldigd is aan mensen van hogere stand, dat zou het zijn wanneer de bevoorrechten zelf het vergaten


was-het-ooit-geoorloofd-te-vergeten-wat-men-verschuldigd-is-aan-mensen-van-hogere-stand-dat-zou-het-zijn-wanneer-de-bevoorrechten-zelf-het-vergaten
madame swetchinewashetooitgeoorloofdtevergetenwatmenverschuldigdisaanmensenvanhogerestanddatzouzijnwanneerdebevoorrechtenzelfvergatenwas hethet ooitooit geoorloofdgeoorloofd tete vergetenvergeten watwat menmen verschuldigdverschuldigd isis aanaan mensenmensen vanvan hogerehogere standdat zouzou hethet zijnzijn wanneerwanneer dede bevoorrechtenbevoorrechten zelfzelf hethet vergatenwas het ooithet ooit geoorloofdooit geoorloofd tegeoorloofd te vergetente vergeten watvergeten wat menwat men verschuldigdmen verschuldigd isverschuldigd is aanis aan mensenaan mensen vanmensen van hogerevan hogere standdat zou hetzou het zijnhet zijn wanneerzijn wanneer dewanneer de bevoorrechtende bevoorrechten zelfbevoorrechten zelf hetzelf het vergatenwas het ooit geoorloofdhet ooit geoorloofd teooit geoorloofd te vergetengeoorloofd te vergeten watte vergeten wat menvergeten wat men verschuldigdwat men verschuldigd ismen verschuldigd is aanverschuldigd is aan mensenis aan mensen vanaan mensen van hogeremensen van hogere standdat zou het zijnzou het zijn wanneerhet zijn wanneer dezijn wanneer de bevoorrechtenwanneer de bevoorrechten zelfde bevoorrechten zelf hetbevoorrechten zelf het vergatenwas het ooit geoorloofd tehet ooit geoorloofd te vergetenooit geoorloofd te vergeten watgeoorloofd te vergeten wat mente vergeten wat men verschuldigdvergeten wat men verschuldigd iswat men verschuldigd is aanmen verschuldigd is aan mensenverschuldigd is aan mensen vanis aan mensen van hogereaan mensen van hogere standdat zou het zijn wanneerzou het zijn wanneer dehet zijn wanneer de bevoorrechtenzijn wanneer de bevoorrechten zelfwanneer de bevoorrechten zelf hetde bevoorrechten zelf het vergaten

Wij zijn veel dank verschuldigd aan Machiavelli en anderen, die schrijven over wat mensen doen, en niet over wat zij zouden moeten doenWat men het liefst zou willen vergeten, vergeet men het moeilijkstWanneer een dwaling het veld heeft moeten ruimen, begrijpen de mensen weldra niet meer, hoe men er ooit aan heeft kunnen gelovenHet is geoorloofd zich te bedroeven, maar het is niet geoorloofd te lachen om de godsdienst van anderenDe juridische wildgroei binnen onze samenleving is momenteel zo sterk dat het niet verwonderlijk zou zijn dat tweelingen ooit hun moeders aanklagen voor het gemis aan privacy in de moederschootGeboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden