Wat betreft de kleuren die ik gebruik, wat is daar zo interessant aan? Ik denk niet dat iemand beter of helderder zou kunnen schilderen met een ander palet van kleur. Het belangrijkste is om te weten hoe je de kleuren dient te gebruiken. Hun keuze is een kwestie van gewoonte. Om kort te gaan: ik gebruik loodwit, cadmium oranje, vermiljoen, meekrap, kobaltblauw, chroomgroen, dat is alles


wat-betreft-de-kleuren-die-ik-gebruik-wat-is-daar-zo-interessant-aan-ik-denk-niet-dat-iemand-beter-of-helderder-zou-kunnen-schilderen-met-een-ander
claude monetwatbetreftdekleurendieikgebruikwatisdaarzointeressantaanikdenknietdatiemandbeterofhelderderzoukunnenschilderenmeteenanderpaletvankleurhetbelangrijksteomtewetenhoedientgebruikenhunkeuzekwestiegewoonteomkortgaangebruikloodwitcadmiumoranjevermiljoenmeekrapkobaltblauwchroomgroenalleswat betreftbetreft dede kleurenkleuren diedie ikik gebruikwat isis daardaar zozo interessantinteressant aanik denkdenk nietniet datdat iemandhelderder zouzou kunnenkunnen schilderenschilderen metmet eenander paletpalet vanvan kleurhet belangrijkstebelangrijkste isis omom tete wetenweten hoehoe jeje dede kleurenkleuren dientdient tete gebruikenhun keuzekeuze isis eeneen kwestiekwestie vanvan gewoonteom kortkort tete gaanik gebruikgebruik loodwitdat isis alleswat betreft debetreft de kleurende kleuren diekleuren die ikdie ik gebruikwat is daaris daar zodaar zo interessantzo interessant aanik denk nietdenk niet datniet dat iemanddat iemand beterbeter of helderderhelderder zou kunnenzou kunnen schilderenkunnen schilderen metschilderen met eenmet een andereen ander paletander palet vanpalet van kleurhet belangrijkste isbelangrijkste is omis om teom te wetente weten hoeweten hoe jehoe je deje de kleurende kleuren dientkleuren dient tedient te gebruikenhun keuze iskeuze is eenis een kwestieeen kwestie vankwestie van gewoonteom kort tekort te gaanik gebruik loodwitdat is alles

Wanneer je erop uittrekt om te gaan schilderen probeer dan alles wat je voor je ziet te vergeten; een boom, een huis, een veld, of wat dan ook. Denk alleen: hier is een blok blauw, daar een rechthoek roze, daar een streep geel, en schilder het precies zoals het er voor jou uitziet, de exacte kleur en vormWat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Maar meestal heb je het een ander al gedaan lang voordat je weet wat het is wat je niet wilt dat jou geschiedt. Was de volgorde andersom, je zou je misschien beter aan de stelregel kunnen houdenKleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juistDaar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingIk denk vaak dat de sprankelende kleuren van de nacht levendiger en kleurrijker zijn dan die van de dagHet juiste gebruik van een brief is iemand te laten weten dat hij niet is vergeten en wordt gewaardeerd