Wat de maatschappij niet deert, behoort niet tot het gebied van het recht


wat-de-maatschappij-niet-deert-behoort-niet-tot-het-gebied-van-het-recht
vauvenargueswatdemaatschappijnietdeertbehoorttothetgebiedvanrechtwat dede maatschappijmaatschappij nietniet deertbehoort nietniet tottot hethet gebiedgebied vanvan hethet rechtwat de maatschappijde maatschappij nietmaatschappij niet deertbehoort niet totniet tot hettot het gebiedhet gebied vangebied van hetvan het rechtwat de maatschappij nietde maatschappij niet deertbehoort niet tot hetniet tot het gebiedtot het gebied vanhet gebied van hetgebied van het rechtwat de maatschappij niet deertbehoort niet tot het gebiedniet tot het gebied vantot het gebied van hethet gebied van het recht

Evenals schoonheid en liefde behoort de waarheid niet tot het gebied der bezittingenMen moet niet denken dat het verschil tussen de beide seksen uitsluitend tot het gebied van de fysiologie behoort; verstand en hart hebben eveneens een sekseWanneer men naar school gaat of naar de universiteit, leert men een heleboel informatie, misschien niet altijd van groot belang, maar men leert het in ieder geval.Dat wordt tot kennis en vanuit die kennis handelen we, hetzij op technisch gebied, hetzij op het hele gebied van het bewustzijnNiet tot het bekennen van onze misdadige handelingen, doch van belachelijke en dwaze, behoort moedEigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendomOnbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht