Wat de mensen u het minst snel vergeven, is het kwaad dat zij van u gezegd hebben


wat-de-mensen-u-het-minst-snel-vergeven-is-het-kwaad-dat-zij-van-u-gezegd-hebben
andré mauroiswatdemensenhetminstsnelvergeveniskwaaddatzijvangezegdhebbenwat dede mensenmensen uu hethet minstminst snelsnel vergevenis hethet kwaadkwaad datdat zijzij vanvan uu gezegdgezegd hebbenwat de mensende mensen umensen u hetu het minsthet minst snelminst snel vergevenis het kwaadhet kwaad datkwaad dat zijdat zij vanzij van uvan u gezegdu gezegd hebbenwat de mensen ude mensen u hetmensen u het minstu het minst snelhet minst snel vergevenis het kwaad dathet kwaad dat zijkwaad dat zij vandat zij van uzij van u gezegdvan u gezegd hebbenwat de mensen u hetde mensen u het minstmensen u het minst snelu het minst snel vergevenis het kwaad dat zijhet kwaad dat zij vankwaad dat zij van udat zij van u gezegdzij van u gezegd hebben

Wat mensen u het minst snel vergeven, is het kwaad dat zij van u gesproken hebben -André Maurois
wat-mensen-u-het-minst-snel-vergeven-is-het-kwaad-dat-zij-van-u-gesproken-hebben
Sommige recensenten hebben het meest neer te pennen over wat zij het minst begrepen hebben -Louis Paul Boon
sommige-recensenten-hebben-het-meest-neer-te-pennen-over-wat-zij-het-minst-begrepen-hebben
Het kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uit -Mahatma Gandhi
het-kwaad-voedt-zich-uitsluitend-met-het-kwaad-wijze-mensen-vergelden-daarom-nooit-kwaad-met-kwaad-maar-altijd-met-goed-daardoor-schakelen-zij-het
Van de meeste tegenstanders van het rijm mag gezegd worden, wat Dryden van Milton zei; zij hebben geen talent tot rijmen -G. C. Lichtenberg
van-de-meeste-tegenstanders-van-het-rijm-mag-gezegd-worden-wat-dryden-van-milton-zei-zij-hebben-geen-talent-tot-rijmen
Er zijn weliswaar niet veel mensen die gevonden hebben wat zij zochten, maar de meesten geloven, dat zij zochten wat zij gevonden hebben -Hans Krailsheimer
er-zijn-weliswaar-niet-veel-mensen-die-gevonden-hebben-wat-zij-zochten-maar-de-meesten-geloven-dat-zij-zochten-wat-zij-gevonden-hebben
Zij genieten het meest van rijkdom die er het minst behoefte aan hebben -Epicurus
zij-genieten-het-meest-van-rijkdom-die-er-het-minst-behoefte-aan-hebben