Wat is het moeilijk iets aan het oordeel van een ander te onderwerpen, zonder invloed op zijn oordeel uit te oefenen door de manier waarop men de zaak voorstelt!


wat-is-het-moeilijk-iets-aan-het-oordeel-van-een-ander-te-onderwerpen-zonder-invloed-op-zijn-oordeel-uit-te-oefenen-door-de-manier-waarop-men-de-zaak
blaise pascalwatishetmoeilijkietsaanoordeelvaneenanderteonderwerpenzonderinvloedopzijnuitoefenendoordemanierwaaropmenzaakvoorsteltwat isis hethet moeilijkmoeilijk ietsiets aanaan hethet oordeeloordeel vanvan eenander tete onderwerpenzonder invloedinvloed opop zijnzijn oordeeloordeel uituit tete oefenenoefenen doorde maniermanier waaropwaarop menmen dede zaakzaak voorsteltwat is hetis het moeilijkhet moeilijk ietsmoeilijk iets aaniets aan hetaan het oordeelhet oordeel vanoordeel van eenvan een andereen ander teander te onderwerpenzonder invloed opinvloed op zijnop zijn oordeelzijn oordeel uitoordeel uit teuit te oefenente oefenen dooroefenen door dedoor de manierde manier waaropmanier waarop menwaarop men demen de zaakde zaak voorstelt

Men weerspreekt dikwijls het oordeel van anderen, alleen maar om er een eigen oordeel op na te houdenEen rechtvaardig oordeel is moeilijk zonder medegevoelOm iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderenUit de vooroordelen van een mens kan men het snelst een oordeel over hem vormenUit de vooroordelen van een mens kan men zich het snelst een oordeel over hem vormenDe belangrijkste manier waarop het internet van invloed zal zijn, is dat het de overheden moeilijker zal maken belastingen te innen