Wel natuurlijk is het een rat! Jullie hebben toch ratten in Spanje, niet? Of heeft Franco ze allemaal laten doodschieten?


wel-natuurlijk-is-het-een-rat-jullie-hebben-toch-ratten-in-spanje-niet-of-heeft-franco-ze-allemaal-laten-doodschieten
john cleesewelnatuurlijkisheteenratjulliehebbentochratteninspanjenietofheeftfrancozeallemaallatendoodschietenwel natuurlijknatuurlijk isis hethet eeneen ratjullie hebbenhebben tochtoch rattenratten inin spanjeheeft francofranco zeze allemaalallemaal latenlaten doodschietenwel natuurlijk isnatuurlijk is hetis het eenhet een ratjullie hebben tochhebben toch rattentoch ratten inratten in spanjeheeft franco zefranco ze allemaalze allemaal latenallemaal laten doodschietenwel natuurlijk is hetnatuurlijk is het eenis het een ratjullie hebben toch rattenhebben toch ratten intoch ratten in spanjeheeft franco ze allemaalfranco ze allemaal latenze allemaal laten doodschietenwel natuurlijk is het eennatuurlijk is het een ratjullie hebben toch ratten inhebben toch ratten in spanjeheeft franco ze allemaal latenfranco ze allemaal laten doodschieten

Ik kan jullie horen. De rest van de wereld hoort jullie. En de mensen die deze gebouwen hebben verwoest zullen ons binnenkort allemaal horenAls ik het geloof bezat zou ik wel aan mijn leven van vermaak verzaken, zeggen ze. En ik zeg jullie: jullie zouden het geloof wel vinden als jullie aan de genoegens verzaaktenAls jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie 't nooit snappen al doen jullie nog zo je bestKonijn tegen konijntjes: 'Een goochelaar heeft jullie uit een hoge hoed getoverd en nu houden jullie op met die vervelende vragen.'Indien we maar allemaal aan dezelfde dwaling geloven, schijnt het ons toe alsof wij toch de waarheid hebben bereiktBedelaars benijden miljonairs niet, hoewel zij natuurlijk andere bedelaars, die meer succes hebben, wel benijden