Wie heeft gezegd dat de liefde blind is? Zij is de enige die scherp ziet: zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken


wie-heeft-gezegd-dat-de-liefde-blind-is-zij-is-de-enige-die-scherp-ziet-zij-ontdekt-schoonheden-waar-anderen-niets-merken
andré frossardwieheeftgezegddatdeliefdeblindiszijisenigediescherpzietzijontdektschoonhedenwaaranderennietsmerkenwie heeftheeft gezegdgezegd datdat dede liefdeliefde blindblind iszij isis dede enigeenige diedie scherpscherp zietzij ontdektontdekt schoonhedenschoonheden waaranderen nietsniets merkenwie heeft gezegdheeft gezegd datgezegd dat dedat de liefdede liefde blindliefde blind iszij is deis de enigede enige dieenige die scherpdie scherp zietzij ontdekt schoonhedenontdekt schoonheden waarschoonheden waar anderenwaar anderen nietsanderen niets merkenwie heeft gezegd datheeft gezegd dat degezegd dat de liefdedat de liefde blindde liefde blind iszij is de enigeis de enige diede enige die scherpenige die scherp zietzij ontdekt schoonheden waarontdekt schoonheden waar anderenschoonheden waar anderen nietswaar anderen niets merkenwie heeft gezegd dat deheeft gezegd dat de liefdegezegd dat de liefde blinddat de liefde blind iszij is de enige dieis de enige die scherpde enige die scherp zietzij ontdekt schoonheden waar anderenontdekt schoonheden waar anderen nietsschoonheden waar anderen niets merken

Eerzucht maakt blind, de voordelen die zij nastreeft zijn de enige die zij begrijpt; zij veracht de andere niet enkel, maar ziet ze niet eens -Mme de Girardin
eerzucht-maakt-blind-de-voordelen-die-zij-nastreeft-zijn-de-enige-die-zij-begrijpt-zij-veracht-de-andere-niet-enkel-maar-ziet-ze-niet-eens
Daarom, als een mens scherp en aandachtig kijkt, zal hij het Fortuin zien; want hoewel zij blind is, is zij niet onzichtbaar -Francis Bacon
daarom-als-een-mens-scherp-aandachtig-kijkt-zal-hij-het-fortuin-zien-want-hoewel-zij-blind-is-is-zij-niet-onzichtbaar
Het fortuin is niet alleen zelf blind, maar meestal maakt zij ook diegenen blind, die zij begunstigd -Marcus Tullius Cicero
het-fortuin-is-niet-alleen-zelf-blind-maar-meestal-maakt-zij-ook-diegenen-blind-die-zij-begunstigd
Zichzelf te bedriegen, zonder het te merken, is even gemakkelijk als het moeilijk is anderen te bedriegen, zonder dat zij het merken -Francois de la Rochefoucauld
zichzelf-te-bedriegen-zonder-het-te-merken-is-even-gemakkelijk-als-het-moeilijk-is-anderen-te-bedriegen-zonder-dat-zij-het-merken
Geen vermomming is in staat lange tijd een liefde te verbergen, waar zij is, of haar te veinzen, waar zij niet is -Francois de la Rochefoucauld
geen-vermomming-is-in-staat-lange-tijd-een-liefde-te-verbergen-waar-zij-is-of-haar-te-veinzen-waar-zij-niet-is