Wie onder de mensen niet wil versmachten moet leren uit alle glazen te drinken; en wie onder mensen rein wil blijven, moet het verstaan zich ook met vuil water te wassen


wie-onder-de-mensen-niet-wil-versmachten-moet-leren-uit-alle-glazen-te-drinken-wie-onder-mensen-rein-wil-blijven-moet-het-verstaan-zich-ook-met-vuil
friedrich nietzschewieonderdemensennietwilversmachtenmoetlerenuitalleglazentedrinkenwiereinblijvenhetverstaanzichookmetvuilwaterwassenwie onderonder dede mensenmensen nietniet wilwil versmachtenversmachten moetmoet lerenleren uituit allealle glazenglazen tete drinkenen wiewie onderonder mensenmensen reinrein wilwil blijvenmoet hethet verstaanverstaan zichzich ookook metmet vuilvuil waterwater tete wassenwie onder deonder de mensende mensen nietmensen niet wilniet wil versmachtenwil versmachten moetversmachten moet lerenmoet leren uitleren uit alleuit alle glazenalle glazen teglazen te drinkenen wie onderwie onder mensenonder mensen reinmensen rein wilrein wil blijvenmoet het verstaanhet verstaan zichverstaan zich ookzich ook metook met vuilmet vuil watervuil water tewater te wassen

Wie de mensen wil dienen met zijn weten, moet altijd leerling blijven -Salomon Baer-Oberdorf
wie-de-mensen-wil-dienen-met-zijn-weten-moet-altijd-leerling-blijven
Wie het dichten wil verstaan, Moet naar het land der dichtkunst gaan, Wie de dichter wil betrappen,  Moet naar 't land des dichters stappen -Johann Wolfgang von Goethe
wie-het-dichten-wil-verstaan-moet-naar-het-land-der-dichtkunst-gaan-wie-de-dichter-wil-betrappen-moet-naar-'t-land-dichters-stappen
Wie in de wereld wil behagen moet zich laten welgevallen, zich veel dingen te laten leren, die men weet, door mensen die ze niet weten -Nicolas Chamfort
wie-in-de-wereld-wil-behagen-moet-zich-laten-welgevallen-zich-veel-dingen-te-laten-leren-die-men-weet-door-mensen-die-ze-niet-weten
Wie van een bron wil drinken, moet zich bukken -Hans Kudszus
wie-van-een-bron-wil-drinken-moet-zich-bukken
Wie de waarheid omtrent zichzelf onder ogen wil zien, moet wel op enkele teleurstellingen bedacht zijn -Bertrand Russell
wie-de-waarheid-omtrent-zichzelf-onder-ogen-wil-zien-moet-wel-op-enkele-teleurstellingen-bedacht-zijn