Wij doen alsof allemaal, dat houdt de wereld in stand, en misschien God erbij


wij-doen-alsof-allemaal-dat-houdt-de-wereld-in-stand-misschien-god-erbij
gerrit achterbergwijdoenalsofallemaaldathoudtdewereldinstandmisschiengoderbijwij doendoen alsofalsof allemaaldat houdthoudt dede wereldwereld inin standen misschienmisschien godgod erbijwij doen alsofdoen alsof allemaaldat houdt dehoudt de wereldde wereld inwereld in standen misschien godmisschien god erbijwij doen alsof allemaaldat houdt de wereldhoudt de wereld inde wereld in standen misschien god erbijdat houdt de wereld inhoudt de wereld in stand

Iedereen, heb ik opgemerkt, houdt van ons land. De verleiding is groot, te denken dat wij zulke aardige mensen zijn. Maar dat is het niet. De reden is, dat wij er niet toe doen. Men houdt van ons met de vertedering, waarmee men van kinderen houdt.Indien wij maar allemaal aan dezelfde dwaling geloven, schijnt het ons toe alsof wij toch de waarheid bereikt hebbenAls je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij isDe wijze, waarop de wereld rekening met ons houdt, staat meestal in een nauwer verband met de aanspraken, die wij doen gelden, dan met de verdiensten die wij vermogen aan te wijzenLaten we onze medemensen goed behandelen; laten we ze behandelen alsof ze werkelijk bestaan; misschien doen ze dat ook welDe kenner en de gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennis