Wij menen een meisje lief te hebben en we hebben in haar, helaas, slechts die ochtendzon lief waarvan haar gelaat de rode gloed weerkaatst


wij-menen-een-meisje-lief-te-hebben-we-hebben-in-haar-helaas-slechts-die-ochtendzon-lief-waarvan-haar-gelaat-de-rode-gloed-weerkaatst
marcel proustwijmeneneenmeisjelieftehebbenweinhaarhelaasslechtsdieochtendzonwaarvanhaargelaatderodegloedweerkaatstwij menenmenen eeneen meisjemeisje lieflief tete hebbenhebben enen wewe hebbenhebben inin haarslechts diedie ochtendzonochtendzon lieflief waarvanwaarvan haarhaar gelaatgelaat dede roderode gloedgloed weerkaatstwij menen eenmenen een meisjeeen meisje liefmeisje lief telief te hebbente hebben enhebben en ween we hebbenwe hebben inhebben in haarslechts die ochtendzondie ochtendzon liefochtendzon lief waarvanlief waarvan haarwaarvan haar gelaathaar gelaat degelaat de rodede rode gloedrode gloed weerkaatstwij menen een meisjemenen een meisje liefeen meisje lief temeisje lief te hebbenlief te hebben ente hebben en wehebben en we hebbenen we hebben inwe hebben in haarslechts die ochtendzon liefdie ochtendzon lief waarvanochtendzon lief waarvan haarlief waarvan haar gelaatwaarvan haar gelaat dehaar gelaat de rodegelaat de rode gloedde rode gloed weerkaatstwij menen een meisje liefmenen een meisje lief teeen meisje lief te hebbenmeisje lief te hebben enlief te hebben en wete hebben en we hebbenhebben en we hebben inen we hebben in haarslechts die ochtendzon lief waarvandie ochtendzon lief waarvan haarochtendzon lief waarvan haar gelaatlief waarvan haar gelaat dewaarvan haar gelaat de rodehaar gelaat de rode gloedgelaat de rode gloed weerkaatst

De persoon die alleen slaapt, wordt in slaap gewiegd door allen die hij lief heeft, lief had, lief zal hebben -Jacques Prevert
de-persoon-die-alleen-slaapt-wordt-in-slaap-gewiegd-door-allen-die-hij-lief-heeft-lief-had-lief-zal-hebben
Er is slechts een heldendom in de wereld; dat is de wereld te zien zoals hij is; en haar lief te hebben -Romain Rolland
er-is-slechts-een-heldendom-in-de-wereld-dat-is-de-wereld-te-zien-zoals-hij-is-haar-lief-te-hebben
Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, maar stelle er een eer in de gehele wereld lief te hebben -Bahá'u'lláh
men-beroeme-zich-er-niet-op-zijn-vaderland-lief-te-hebben-maar-stelle-er-een-eer-in-de-gehele-wereld-lief-te-hebben
De wereld kennen en haar lief te hebben zijn twee dingen die moeilijk samengaan -Lord Halifax
de-wereld-kennen-haar-lief-te-hebben-zijn-twee-dingen-die-moeilijk-samengaan
De Bijbel zegt ons onze naasten lief te hebben, en ook onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat het gewoonlijk dezelfden zijn -Gilbert Keith Chesterton
de-bijbel-zegt-ons-onze-naasten-lief-te-hebben-ook-onze-vijanden-lief-te-hebben-waarschijnlijk-omdat-het-gewoonlijk-dezelfden-zijn
God zegt tot ons; 'ík heb u lief', nu moeten  wij een hart hebben met een echo -Dr. Eliza Laurillard
god-zegt-tot-ons-'ík-heb-u-lief'-nu-moeten-wij-een-hart-hebben-met-een-echo