Wik en weeg goed uwe woorden want woorden maken daden


wik-weeg-goed-uwe-woorden-want-woorden-maken-daden
andré cheniérwikweeggoeduwewoordenwantmakendadenwik enen weegweeg goedgoed uweuwe woordenwoorden wantwant woordenwoorden makenmaken dadenwik en weegen weeg goedweeg goed uwegoed uwe woordenuwe woorden wantwoorden want woordenwant woorden makenwoorden maken dadenwik en weeg goeden weeg goed uweweeg goed uwe woordengoed uwe woorden wantuwe woorden want woordenwoorden want woorden makenwant woorden maken dadenwik en weeg goed uween weeg goed uwe woordenweeg goed uwe woorden wantgoed uwe woorden want woordenuwe woorden want woorden makenwoorden want woorden maken daden

Uwe woorden maken u meer vijanden dan uwe dadenWie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereidenDat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenGij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt makenDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenWoorden zijn daden