Zeg mij met wie gij omgaat, en ik zal u zeggen wie gij zijt


zeg-mij-met-wie-gij-omgaat-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt
miguel de cervantes saavedrazegmijmetwiegijomgaatikzalzeggenzijtzeg mijmij metmet wiewie gijgij omgaaten ikik zalzal uu zeggenzeggen wiewie gijgij zijtzeg mij metmij met wiemet wie gijwie gij omgaaten ik zalik zal uzal u zeggenu zeggen wiezeggen wie gijwie gij zijtzeg mij met wiemij met wie gijmet wie gij omgaaten ik zal uik zal u zeggenzal u zeggen wieu zeggen wie gijzeggen wie gij zijtzeg mij met wie gijmij met wie gij omgaaten ik zal u zeggenik zal u zeggen wiezal u zeggen wie giju zeggen wie gij zijt

Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtZeg mij hoe ge uw avond slijt en ik zal u zeggen wie gij zijt en welke toekomst u aangrijnst of tegenlacht. Avonden zijn toetsstenen. Dalen we of rijzen we, als de dagtaak voorbij is?Zeg mij wie u haat, ik zal u zeggen wie hij zijtZeg mij, hoeveel tegenspraak gij kunt verdragen, en ik zal u zeggen, hoeveel geest gij hebtWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWie gij eenmaal een vleierij gezegd hebt, moogt gij tien grofheden zeggen; die doen geen kwaad