Zij, die zich laten voorstaan op roemrijke voorouders, tonen hun schuld in plaats van hun kwijting


zij-die-zich-laten-voorstaan-op-roemrijke-voorouders-tonen-hun-schuld-in-plaats-van-hun-kwijting
edward youngzijdiezichlatenvoorstaanoproemrijkevoorouderstonenhunschuldinplaatsvankwijtingdie zichzich latenlaten voorstaanvoorstaan opop roemrijkeroemrijke voorouderstonen hunhun schuldschuld inin plaatsplaats vanvan hunhun kwijtingdie zich latenzich laten voorstaanlaten voorstaan opvoorstaan op roemrijkeop roemrijke voorouderstonen hun schuldhun schuld inschuld in plaatsin plaats vanplaats van hunvan hun kwijtingdie zich laten voorstaanzich laten voorstaan oplaten voorstaan op roemrijkevoorstaan op roemrijke voorouderstonen hun schuld inhun schuld in plaatsschuld in plaats vanin plaats van hunplaats van hun kwijtingdie zich laten voorstaan opzich laten voorstaan op roemrijkelaten voorstaan op roemrijke voorouderstonen hun schuld in plaatshun schuld in plaats vanschuld in plaats van hunin plaats van hun kwijting

Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleidenHet beste gebruik, dat velen van boeken weten te maken is ze te dienen als heren: hun titels leren en zich er op laten voorstaan dat zij ze kennenEr zijn onhandige lieden die plotseling hun werkelijke gezicht laten vallen en het masker tonen dat zij er hun leven lang, zonder het te vermoeden, onder gedragen hebbenEr zijn mensen die lachen om hun mooie tanden te tonen en die wenen om hun goede hart te laten zienZij werpen hun schaduw voor zich uit, die hun lantaarn op hun rug dragenAlleen de edelste karakters tonen zich in hun ware licht. Alle anderen spelen komedie met hun ware licht, zelfs tot in hun graf