Zoals een stroom onstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt niet terug. Zelfs hij die duizend jaren leeft zal sterven en vergaan


zoals-een-stroom-onstuimig-voorgaat-niet-wederkeert-zo-gaat-het-leven-van-de-mens-voorbij-komt-niet-terug-zelfs-hij-die-duizend-jaren-leeft-zal
boeddhazoalseenstroomonstuimigvoorgaatnietwederkeertzogaathetlevenvandemensvoorbijkomtterugzelfshijdieduizendjarenleeftzalstervenvergaanzoals eeneen stroomstroom onstuimigonstuimig voorgaatvoorgaat enen nietniet wederkeertzo gaatgaat hethet levenleven vanvan dede mensmens voorbijvoorbij enen komtkomt nietniet terugzelfs hijhij diedie duizendduizend jarenjaren leeftleeft zalzal stervensterven enen vergaanzoals een stroomeen stroom onstuimigstroom onstuimig voorgaatonstuimig voorgaat envoorgaat en nieten niet wederkeertzo gaat hetgaat het levenhet leven vanleven van devan de mensde mens voorbijmens voorbij envoorbij en komten komt nietkomt niet terugzelfs hij diehij die duizenddie duizend jarenduizend jaren leeftjaren leeft zalleeft zal stervenzal sterven ensterven en vergaan

Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te levenKapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtDe tijd, die voorbij gaat, doet daar goed aan; en sterven moet niets zijn, omdat leven zo weinig te betekenen heeftHij wiens hart van liefde leeft, zal nimmer stervenHet komt er niet op aan hoe een mens sterft, maar hoe hij leeftHoed u voor wanhopige stappen. De donkerste dag leeft niet langer dan tot morgen en gaat voorbij