Zolang oorlog beschouwd wordt als slecht, zal hij altijd zijn bekoringen hebben. Eerst wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal hij ophouden populair te zijn


zolang-oorlog-beschouwd-wordt-als-slecht-zal-hij-altijd-zijn-bekoringen-hebben-eerst-wanneer-hij-als-vulgair-beschouwd-wordt-zal-hij-ophouden
oscar wildezolangoorlogbeschouwdwordtalsslechtzalhijaltijdzijnbekoringenhebbeneerstwanneervulgairwordtophoudenpopulairtezolang oorlogoorlog beschouwdbeschouwd wordtwordt alsals slechtzal hijhij altijdaltijd zijnzijn bekoringenbekoringen hebbeneerst wanneerwanneer hijhij alsals vulgairvulgair beschouwdbeschouwd wordtzal hijhij ophoudenophouden populairpopulair tete zijnzolang oorlog beschouwdoorlog beschouwd wordtbeschouwd wordt alswordt als slechtzal hij altijdhij altijd zijnaltijd zijn bekoringenzijn bekoringen hebbeneerst wanneer hijwanneer hij alshij als vulgairals vulgair beschouwdvulgair beschouwd wordtzal hij ophoudenhij ophouden populairophouden populair tepopulair te zijn

Wanneer een dilettant voor zijn werken betaald wordt, wordt hij beschouwd als een vakmanEen hond wordt niet als een goede hond beschouwd omdat hij goed kan blaffen. Een mens wordt niet als een goed mens beschouwd omdat hij goed kan pratenEen moordenaar wordt beschouwd door de conventionele wereld als bijna monsterlijk iets, maar een moordenaar aan zich is slechts een gewone mens. Het is slechts als de moordenaar een goede mens is dat hij kan worden beschouwd monsterlijkWanneer een man wijs is, wordt hij rijk, en als hij rijk is, wordt hij dwaas, of anders zijn vrouw welEen mens is nimmer oud, zolang hij het niet gelooft; hij zal geen grijsaard zijn zolang hij dat niet wilHoogmoedig is hij die vernedert wanneer hij vermaant, en grof wordt als hij berispt wordt